کلیدواژه‌ها = شعر قلندری
کارکردهای بیان نمادین در دیوان سنایی غزنوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401

محمد ویسی؛ منظر سلطانی