حوزه‌های پژوهشی ادبیات تطبیقی برمبنای نظریۀ فرانسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهشگران نظریۀ فرانسوی ادبیات تطبیقی قائل به دسته‌بندی‌هایی برای این حوزۀ پژوهشی هستند تا با طرح طبقه‌بندی مشخص، شیوه‌های کارآمدتری را در تحقیقات ادبیات تطبیقی به کار برند. از آن‌جا که انجام پژوهش‌های کاربردی و نظام‌مند در حوزۀ ادبیات تطبیقی نیازمند آشنایی با مبانی نظری و روش‌شناسی این حوزه است و نیز به دلیل کثرت پژوهش‌های ادبیات تطبیقی در ایران که بر مبنای نظریۀ فرانسوی نگاشته شده یا مدعی کاربرد این رویکرد نظری هستند، روشن کردن موضوعات و حوزه‌های پژوهشی ادبیات تطبیقی براساس نظریۀ فرانسوی ضرورت دارد. هدف از مقالۀ حاضر بررسی و تبیین حوزه‌های مختلف پژوهش در ادبیات تطبیقی برمبنای نظریۀ فرانسوی و تبیین روش‌شناسی پژوهش در هر حوزه است. نگارنده می کوشد تا با مشخص کردن قلمرو موضوعی ادبیات تطبیقی، زمینه برای شناخت و به کارگیری صحیح بنیان نظری مطالعات ادبیات تطبیقی در ایران، در جهت انجام پژوهش‌های علمی در این حوزه و جلوگیری از تکرار نواقص فراهم آید.

کلیدواژه‌ها