تحلیل ساختاری منظومۀ بلوچی هانی و شی‌مرید بر اساس الگوی کنش‌گر گرماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

دانش روایت شناسی از مباحث جدید در حوزۀ ادبیّات است. می‌توان روایت را مجموعه‌ای از حوادث و رخدادها قلمداد کرد که زندگی انسان را تشکیل می‌دهد. از این نظرگاه، هر داستان را چه منظوم؛ چه منثور می‌توان به مثابۀ روایتی دانست. از نظریّه پردازان مطرح در این زمینه آلژیرداس ژولین گرماس است که الگوی کنشی، زنجیره‌های روایی و مربع معناشناسی حاصل مطالعات وی در زمینۀ ساختارگرایی و مطالعات ادبی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی پیرنگ منظومۀ بلوچی هانی و شی‌مرید و در ادامه به تحلیل داستان بر اساس الگوی کنشگرگرماس پرداخته‌شده‌است. هدف از انجام این پژوهش مطابقت این اثر غنایی با الگوی ارائه شدۀ گرماس است. حاصل این پژوهش که بر مبنای توصیف و تحلیل و به شیوۀ کتابخانه‌ای انجام گرفته است، نشان می‌دهد، داستان غنایی «هانی و شیمرید» از الگوی ساختاری و روایی قابل توجّه برخوردار است و در قالب نظریّۀ گرماس قابل بررسی و تحلیل است.

کلیدواژه‌ها