بررسی اشعار دراگو اشتامبوک در مجموعۀ آینۀ تار با نگاهی به رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که شعرشناسی شناختی بطور کلی چگونگی بیان ذهنیات است و نیز بواسطه قابلیت بیان شعر به روش‌های مبدعانه و شخصی در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. از این رو، این پژوهش به بررسی اشعار دراگو اشتامبوک، شاعر معاصر کروات می‌پردازد تا بررسی دیدگاه‌ و فرآیندهای ذهنی شاعری از ملت و فرهنگی دیگر دریچه‌ای تازه‌ و در عین حال تجربه‌ای همگانی را پیش روی خوانندگان و ادب‌دوستان بگشاید. در این جُستار، اشعار با دیدگاه شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا جهان‌شمول بودن نحوه ابراز افکار و احساسات بطور ملموس فهم شود. به همین جهت، برای مرتبط ساختن تجارب زیسته، ذهن و ادبیات، برخی مفاهیم رویکرد شناختی از جمله کارکرد استعاره‌ها و طرح‌واره‌ها ، وجه معلوم/مجهول افعال، کاربرد نقش و زمینه و نیز بدن‌مندی مفاهیم در این پژوهش بکار گرفته شده است. با کاربست این مفاهیم، به عمق نظرگاه شاعر نسبت به اتفاقات عصر خود پی خواهیم برد. تفسیر این مفاهیم به معانی از طریق نشانه‌های متنی و ژرف‌خوانی با روش تحلیلی-کیفی صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها