مردم و ادبیات: نگاهی به تاریخ رمان عامه‌پسند در ایران: یک دوره‌بندی پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات ادبی، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات‌ انگلیسی، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌، تهران، ایران

چکیده

در دوران پیشاکلاسیک، ادبیات معتبر مختص نخبگان جامعه و ادبیات عامه به عموم مردم اختصاص داشت و ادبیات عامه عمدتاً شفاهی بود. در دوران مدرن، ادبیات عامه‌پسند از طریق نوشتار مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرد. این روند در ایران نیز، با فراگیر شدن سواد عمومی، گسترش صنعت چاپ و در نتیجه پیدایش نظام مطبوعات، ایجاد شد و گسترش یافت. در مقالۀ حاضر، کوشش کرده‌ایم تا پس از ارائۀ تعریفی از رمان عامه‌پسند و علل و زمینه‌های پیدایش آن در ایران، بر اساس تغییرات پارایمی، یک دوره‌بندی از تاریخ آن طی یک صد سال اخیر در کشورمان به دست دهیم. طبق بررسی‌های ما که نتایج آن در این مقاله آمده است تاریخ رمان عامه‌پسند در کشورمان را می‌توان به چهار مقطع تقسیم کرد که این مقاطع پیشنهادی به ترتیب، سال‌های 1. 1287 تا 1320؛ 2. 1320 تا 1332؛ 3. 1332 تا 1357؛ 4. 1357 تا کنون را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها