درباره نشریه

دوفصلنامۀ پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی از سال 1399 به عنوان مجلۀ تخصصی در حوزۀ زبان‌شناسی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی و ادبیات کاربردی آغاز به کار کرده است. این مجله مقالات اصیل و باکیفیت را در حوزه‌های مذکور منتشر می‌کند؛ اما با توجه به اینکه در ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان) منتشر می‌شود، به مقالات در پیوند با زبان و ادبیات بلوچی توجه ویژه دارد.