فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش یا رد مقاله شامل مراحل زیر است:

  1. دریافت مقاله از طریق سایت مجله
  2. بررسی مقاله در جلسۀ هیئت تحریریه که نتیجۀ آن به شکل زیر است:

- رد مقاله در جلسۀ هیئت تحریریه به دلیل در الویت نبودن، عدم انطباق با محتوا و حوزۀ کار مجله، کیفیت پایین و ... که به همراه دلیل مربوط به اطلاع نویسنده می‌رسد.

- قرار گرفتن در فرایند بررسی

  1. ارسال به داوری (حداقل دو داور)

دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

  • منفی
  • مثبت
  • اصلاحات
  1. ارجاع نتایج داوری به جلسۀ هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری که سه نتیجه را در برخواهد داشت:

- رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

- ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

- ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

  1. دریافت اصلاحات از نویسندگان
  2. ارسال اصلاحات اعمال شدۀ نویسنده به داور تطبیقی (معمولاً یکی از دو داور قبلی مقاله) که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

- رد اصلاحات

- پذیرش

- اصلاحات مجدد