اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

سیاست‌های اخلاقی این نشریه بر اساس اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. در این منشور، خط مشی‌های نشریه برای تضمین رفتار اخلاق‌مدار همۀ شرکت‌کنندگان دخیل در فرایند آورده شده است. مولفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.  

لینک متن اصل آیین نامه COPE به زبان اصلی از سایت  http://publicationethics.org