جریان‌شناسی دورۀ سوم عصر نواندیشی شعر بلوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ولایت ایرانشهر

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر

چکیده

براساس رویکردهای علمی جدید، زبان شعر نه تنها من عندی نیست بلکه زبانی چند سویه با مقولاتی بسیار متقن است. موضوع جریان‌شناختی شعر به این دلیل درخور تامل است که می‌تواند گستره‌ی ظهور تحولات اجتماعی-تاریخی را از پس انگاره‌های فکری شاعرانه متبلور سازد. شواهد متنی قریب به200 ساله‌ی موجود نشان می‌دهد که شعر بلوچی فراز و فرودهای تاریخی طولانی را طی کرده است که آن‌ها را می‌توان در کلیتی سه‌گانه دسته‌بندی کرد. دوره‌ی حماسه‌ها و منظومه‌های عاشقانه، دوره‌ی ملّا فاضل و عصر تحوّلِ ساختارشعری. این پژوهش با ابزار مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و با شیوه‌‌ای تحلیل‌گرایانه می‌کوشد تا به این مساله بپردازد: آیا شعر عصر نواندیشی توانسته متناسب با جریان‌های اجتماعی، تاریخی و سیاسی پیش‌برود و تحولی در دو سطح فرم و محتوا ایجادکند؟ به‌طورکلی برآیند پژوهش مبین این است که شعر عصر نواندیشی اگر چه تا حدی به سیاق پیشین خود وفادار بوده اما به میزان درخور توجهی هم از حیث فرم و هم از حیث درون-مایه متحول شده و از پیامدهای جهانی و ملی تاثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها