اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی محمد موذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

moazzeniut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر شیماء جعفری دهقی

زبان های باستانی ایران استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایران

sh.jaafarivelayat.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباسعلی آهنگر

زبان شناسی استاد، گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ahangarenglish.usb.ac.ir

دکتر شیماء جعفری دهقی

زبان های باستانی ایران استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایران

sh.jaafarivelayat.ac.ir

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

khalililihu.usb.ac.ir

دکتر مصطفی دشتی آهنگر

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

m.dashti_avelayat.ac.ir

دکتر موسی محمودزهی

زبان های باستانی ایران دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

m.mahmoudzahivalayat.ac.ir

دکتر علی‌محمد موذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

moazzeniut.ac.ir

دکتر اسحاق میربلوچ‌زائی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، ایران

i.mirbalouchzaeivelayat.ac.ir

دکتر اسمعیل نرماشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، ایران

e.narmashirivelayat.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور کارلوجیوانی چرتی

استاد، دانشگاه ساپینزا، رم، ایتالیا

carlogiovanni.ceretiuniroma1.it
0000-0002-8442-9554

پرفسور اگنس کرن

زبان شناسی، زبان بلوچی استاد، مرکز ملی پژوهش های فرانسه (CNRS)

agnes.korncnrs.fr
0000-0003-0302-6751